Kurs 4D

Zasady korzystania ze sklepu internetowego Mamy Przyjaciela

Poniżej znajdziesz zasady korzystania ze sklepu internetowego na stronie www.mamaprzyjaciel.pl/akademia . Dowiesz się tutaj, jak złożyć zamówienie, jakiego rodzaju umowę zawieramy w chwili złożenia zamówienia i jakie są Twoje i moje obowiązki i prawa.

Strony www.mamaprzyjaciel.pl i www.mamaprzyjaciel.pl/akademia należą do spółki Happy and wise, s. r. o. z siedzibą w Republice Czeskiej pod adresem Slovinská 9, Praha 10 Vršovice, 10100, NIP: CZ 06842844. Jest to nasza rodzinna spółka, która ma siedzibę w Czechach, bo tu mieszkamy.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail nina@mamaprzyjaciel.pl

§ 1
Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie trafisz na następujące pojęcia pisane z dużej litery, mają one następujące znaczenie:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych odwiedzająca Sklep internetowy, która wypełniła formularz zamówienia, akceptując niniejszy „Regulamin”, i odesłała zamówienie.
 2. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania ze Sklepu internetowego. Niniejszy Regulamin oraz przepisy prawa obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej określają w sposób wyłączny prawa i obowiązki Użytkowników i Kupujących a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników sklepu, przy czym mogą występować dalsze ograniczenia w korzystaniu ze sklepu, wynikające z uwarunkowań technicznych i/lub prawnych.
 4. Sklep internetowy  – zespół stron internetowych należących do spółki Happy and wise, s. r. o., które znajdują się pod adresem internetowym www.mamaprzyjaciel.pl/akademia,
 5. Sprzedawca – spółka Happy and wise, s. r. o. z siedzibą w Republice Czeskiej pod adresem Slovinská 9, Praha 10 Vršovice, 10100, NIP: CZ 06842844, która jest właścicielem strony internetowej www.mamaprzyjaciel.pl.
 6. Użytkownik – każda osoba korzystająca z zasobów Sklepu internetowego bez rejestracji. Niedopełnienie procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w pkt.3 niniejszego regulaminu.
 7. Rejestracja – wypełnienie przez Użytkownika formularza zakupu produktu z podaniem danych osobowych, teleadresowych oraz adresu e-mail. Wypełnienie formularza zamówienia jest konieczne, aby możliwe było zawarcie Umowy o dostarczenie treści cyfrowych pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 8. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa zawarta przez Sprzedawcę i Kupującego, w trybie określonym w niniejszym „Regulaminie”.
 9. Realizacja zamówienia – udostępnienie przez Sprzedawcę Kupującemu zamówionych treści stanowiące wykonanie świadczenia przez Happy and wise s. r. o.  na podstawie Umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Treści są udostępnianie za pośrednictwem strony internetowej www.mamaprzyjaciel.pl lub sieci Facebook.
 10. Kurs – wszelkie treści zamieszczone w grupie facebookowej Kurs 4D: Dwa Drzewa – Dorosły i Dziecko.
 11. Mama Przyjaciel: projekt prowadzony przez spółkę Happy and wise, s. r. o. z siedzibą w Republice Czeskiej pod adresem Slovinská 9, Praha 10 Vršovice, 10100, NIP: CZ 06842844, która jest właścicielem strony internetowej www.mamaprzyjaciel.pl.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym:  www.mamaprzyjaciel.pl/akademia, prowadzony jest przez spółkę Happy and wise, s. r. o. z siedzibą w Republice Czeskiej pod adresem Slovinská 9, Praha 10 Vršovice, 10100, NIP: CZ 06842844
 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca zapewnia Użytkownikowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci uczestnictwa w Kursie opisanym na stronie www.mamaprzyjaciel.pl.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. Może jednak korzystać z treści cyfrowych zamieszczonych w kursie pod pseudonimem, przy czym jego tożsamość jest znana Sprzedawcy.

§ 3

Obowiązki Sprzedawcy i Użytkownika/Kupującego

 1. Użytkownik/ Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego tak, aby nie naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik/Kupujący powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz korzystania z jego zasobów i oferowanych przez niego funkcjonalności.
 3. Wypełniając formularz zamówienia, Użytkownik/Kupujący oświadcza, że:

a) dane podane w formularzu Zamówienia są zgodne ze stanem faktycznym,

b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 4
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika/Kupującego równoznaczne jest ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika/Kupującego.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną, którą Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika/Kupującego, jest umożliwienie mu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym i zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia nie jest możliwe bez posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na subskrypcję newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy oraz treści elektronicznych udostępnianych bezpłatnie (bajki). Subskrypcja odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu. Użytkownik/Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w link służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości e-mail przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika/Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu podczas przekazywania danych przy zamówieniu Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania techniczne i organizacyjne, aby nie nastąpiła utrata danych osobowych lub ich modyfikacja przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca stara się zapewnić w pełni poprawne funkcjonowanie Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Każda odsłona strony Sklepu internetowego przez Klienta sklepu/Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 5
Składanie zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie, uprzednio trzeba się zarejestrować. W formularzu należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik/Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Użytkownik/Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając e-mail na adres: nina@mamaprzyjaciel.pl.  
 2. Po kliknięciu w przycisk „Wyślij” Kupujący zostanie przekierowany do strony  płatności – w celu uiszczenia płatności kartą bankową. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu internetowego z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Użytkownika/Kupującego. Zrealizowanie płatności jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika/Kupującego zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

§ 6

Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Podane ceny są aktualne w chwili składania zamówienia przez Klienta sklepu/Użytkownika.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w sklepie, zakończenia sprzedaży przed określonym na stronie Sklepu internetowego czasem i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

§ 7
Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności elektroniczne stripe.com obsługiwane są przez następującego operatora płatności – Stripe Inc. zgodnie z regulaminami dostępnymi łącznie pod adresem https://stripe.com/legal oraz https://stripe.com/connect-account/legal..

§ 8

Realizacja umowy

 1. Dostęp do grupy kursowej zostanie przyznany Kupującemu w ciągu 48 godzin po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty za członkostwo. Opłata za uczestnictwo w kursie jest opłatą roczną, płatną jednorazowo lub w ratach.
 2. Z chwilą dołączenia do grupy Kurs 4D: Dwa Drzewa – Dorosły i Dziecko na facebooku treści cyfrowe uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Kursu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z Kursu w sposób niezakłócający korzystanie z treści przez pozostałych uczestników Kursu, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego profilu używanego w celu dostępu do Kursu jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać treści cyfrowych zawartych w grupie ani żadnych innych informacji zawartych w grupie.
 4. W razie korzystania z Kursu w sposób sprzeczny z ust. 2 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do grupy.

§ 9
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca zaznacza, że treści zawarte w Sklepie internetowym, produkty elektroniczne, treści cyfrowe dostępne w ramach Kursu oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów elektronicznych łącznie z darmowymi objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 10
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma ustawowe prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest dołączenie przez Kupującego do grupy Kurs 4D: Dwa Drzewa – Dorosły i Dziecko na Facebooku.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – wysłanego pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji.

§ 11
Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną na adres nina@mamaprzyjaciel.pl
 5. Sprzedawca udziela Konsumentowi dodatkowej gwarancji zadowolenia – jeżeli Konsument poinformuje Sprzedawcę o chęci rezygnacji z kursu, Sprzedawca zwróci mu proporcjonalną część ceny Kursu za jego niewykorzystaną część.
 6. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. W przypadkach szczególnych, niezależnych od Sprzedawcy, termin ten może ulec przedłużeniu.

§ 12
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Klient sklepu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Happy and wise, s. r. o. z siedzibą w Republice Czeskiej pod adresem Slovinská 9, Praha 10 Vršovice, 10100, NIP: CZ 06842844, swoich danych osobowych i teleadresowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania. Prawa Happy and wise, s. r. o. z siedzibą w Republice Czeskiej pod adresem Slovinská 9, Praha 10 Vršovice, 10100, NIP: CZ 06842844 obejmują również prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, administracyjnych i statystycznych.
 4. Klient sklepu wyraża również zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Happy and wise s.r.o. w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na polepszenie jakości usług świadczonych przez Mama Przyjaciel – zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania ze Sklepu internetowego będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa lub wynikające z konieczności wypełnienia obowiązków związanych z zwartą Umową sprzedaży.

§ 13
Sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w związku z działalnością sklepu internetowego będą rozwiązywane przez nich polubownie. Jedynie w braku możliwości osiągnięcia porozumienia każda ze stron będzie mogła skierować sprawę do rozpoznania przez właściwe sądy powszechne.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 4. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Sklepu internetowego www.mamaprzyjaciel.pl prosimy kierować na adres nina@mamaprzyjaciel.pl lub zgłaszać listownie na adres Happy and wise, s. r. o. z siedzibą w Republice Czeskiej pod adresem Slovinská 9, Praha 10 Vršovice, 10100, NIP: CZ 06842844, która jest właścicielem strony internetowej www.mamaprzyjaciel.pl. Happy and wise s. r. o. zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronach Sklepu internetowego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.12.2020 r.